Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti BUREŠ ART s.r.o., IČ: 25988395, se sídlem Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 18707 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod (dále jen „e-shop“) prodávající provozuje na internetové adrese http://www.buresart.eu.
 2. VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro ty kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako fyzické osoby nepodnikatelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, či státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“).
 3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.
 4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.
 5. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně.
 6. V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i kupující podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni souborně jako „kupující“.
 7. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, uzavírané prostřednictvím e-shopu. VOP jsou vyhotoveny v jazyce českém, anglickém a ruském. Kupní smlouvu lze uzavřít dle volby kupujícího v jazyce českém, anglickém, či ruském.

  Prodávající uzavřenou kupní smlouvu archivuje po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Pokud kupující prodávajícího e-mailem nebo telefonem požádá o zaslání archivované kupní smlouvy, prodávající tak učiní bez zbytečného odkladu a zašle ji na e-mailovou adresu kupujícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z ustanovení těchto VOP.

 

II.

Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícími na straně druhé, jsou dodávky obrazů (dále jen „zboží“), uvedených v katalogu, který se nachází na webových stránkách http://www.buresart.eu (dále jen „stránky e-shopu“).

 

III.

Způsob objednávání, akceptace objednávky

 1. Stránky e-shopu obsahují seznam (katalog) zboží, který je nabídkou k uzavření kupní smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.
 2. Kupující je oprávněn si zboží z tohoto katalogu objednat. Objednávku provede tak, že vyplní objednávkový formulář, který se nachází na stránkách e-shopu. V objednávce je povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.
 3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky kupujícímu formou e-mailu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku. 

K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané, nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mail a navrhne mu náhradní řešení.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.

 

IV.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Stránky e-shopu obsahují aktuální ceník zboží. Kupní cena je uváděna v českých korunách.
 2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, která je uvedená v ceníku platném v den odeslání objednávky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny v ceníku. Pokud k takovéto změně dojde v období od přijetí objednávky do doručení (předání) objednaného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v  objednávce.
 4. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s doručením zboží, které jsou specifikované v čl. V. VOP.
 5. Kupující je oprávněn zvolit si jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:

- v hotovosti v sídle prodávajícího - úhradu kupující provede proti převzetí zboží

- na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží

- bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u ČSOB a.s., č. účtu: 182625836/0300. V případě platby převodem bude kupujícímu zaslána na e-mail PROFORMAFAKTURA, obsahující všechny důležité informace pro provedení platby. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude odeslána kupujícímu spolu se zbožím. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.

- kreditní kartou skrz systém e-shopu

      6. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu, která slouží kupujícímu současně i jako dodací
          list. Fakturu kupující obdrží při převzetí zboží.

 

V.

Náklady spojené s dopravou zboží a balením

 1. Prodávající je povinen zabalit zboží do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží.
 2. Kupující si zvolí v objednávce jeden z následujících způsobů doručení zboží:

- osobní převzetí zboží v sídle prodávajícího,

- doručení zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, za které je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat poštovné dle ceníku 

- doručení zboží prostřednictvím přepravce, za které je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat cenu dle sazeb přepravní služby, zvolené v objednávce.

 

VI.

Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen zboží doručit na místo, které kupující určil v objednávce.
 2. Cena poštovného je stanovena na 150 Kč.
 3. Při platbě dobírkou účtujeme doběrečné ve výši 40 Kč.
 4. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za jeho uskladnění ve výši 50,-Kč/den nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 5. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.
 6. Při převzetí zboží od přepravce či od provozovatele poštovních služeb je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a potvrdit, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zásilky odmítnout. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 7. Prodávající zboží dodává dle dostupnosti a svých provozních možností v co nejkratším termínu

- v případě bezhotovostní platby kupní ceny obvykle do pěti pracovních dní od jejího zaplacení

- v ostatních případech obvykle do pěti pracovních dní od uzavření smlouvy.

Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.

      8. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce č
          či provozovatele poštovních služeb.

 

VII.

Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva. V případě porušení těchto povinností má zboží vady.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. Kupující zboží  podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na  zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 5. Podmínky řádného uplatnění reklamace:

5.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, osobně či písemně, na adrese BUREŠ ART s.r.o., Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika nebo na e-mailu: info@buresart.com.

V reklamaci uvede její důvod (popis vady) a vadu zřetelně označí.

Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol - potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující opomene v reklamaci uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho, v souladu s bodem 7. a 8. tohoto článku, o jeho právech poučí.. V případě osobního uplatnění reklamace je reklamační protokol vydán ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.

5.2.      K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace předal reklamované zboží na adrese BUREŠ ART s.r.o., Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika, nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní.

Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.

5.3.      Spolu s reklamovaným zboží je kupující povinen prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii faktury či jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena.

5.4.      V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

       6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří
       pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
       druhu výrobku a potřebná k odbornému posouzení vady.

       7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) nebo na odstranění vady opravou zboží,

c) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) nebo odstoupit od smlouvy.

Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující v reklamaci nesdělí, jaké právo si zvolil a neučiní tak ani bez zbytečného odkladu poté, co byl o svých právech v rámci reklamačního protokolu poučen, může uplatnit práva z vady pouze dle bodu 8. tohoto článku.

      8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady,

b) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového  zboží.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

      9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit
      v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d) nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

10. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.

        11. Prodávající neodpovídá za vady, pokud

- došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení

- kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval (např.: otřel zboží mokrým předmětem),

- došlo k přirozeným změnám materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,

- kupující zboží poškodil, změnil jeho parametry nebo s ním nevhodně manipuloval

- bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,

- na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.

12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od dne řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající je povinen vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit. Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle spolu s reklamovaným zbožím na jím v reklamaci uvedenou adresu.

 

VIII.

Záruka

 

 1. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje,
  že záruční doba činí 24 měsíců. Pro kupující  podnikatele prodávající poskytuje záruční dobu 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.         
 2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 3. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.

 

IX.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.
 2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

  

X.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Kupující jako subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změn je pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným podáním doručeným prodávajícímu.

 

XI.

Autorská práva
 1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.
 2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.

 

XII.

Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.

        2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané či předané BUREŠ ART s.r.o., IČ: 25988395, se
            sídlem Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika, na tuto adresu: BUREŠ ART s.r.o.,
            IČ: 25988395, se sídlem Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika.

        3. V odstoupení je kupující spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a údaj,
        zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil. 

Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je vystaven na stránkách e-shopu - viz odkaz http://cz.buresart.com/html/obchodni-podminky/odstoupeni-formular/

4. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, postačuje odstoupení od smlouvy odeslat před uplynutím příslušné lhůty stanovené v bodě 1. tohoto článku.

5. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu BUREŠ ART s.r.o., IČ: 25988395, se sídlem Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na adresu BUREŠ ART s.r.o., IČ: 25988395, se sídlem Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím.

Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud kupující spotřebitel určí pro vrácení platby jiný způsob, nebude prodávající po kupujícím spotřebiteli požadovat v důsledku změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady.

        Přímé náklady spojené s vrácením zboží (tedy jiné náklady, než náklady spojené s dodáním), pokud zboží
        nemůže být z důvodu jeho povahy (velikost) vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese
        kupující spotřebitel. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500,- Kč.

7. Přímé náklady spojené s vrácením zboží (tedy jiné náklady, než náklady spojené s dodáním) ponese kupující spotřebitel.

8. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.
 2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.
 4. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující spotřebitel domnívá, že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@buresart.com. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí stížnosti. V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení, navrhne v této zprávě kupujícímu spotřebiteli způsob nápravy. V případě, že Kupující spotřebitel na daný způsob nápravy přistoupí, je celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující spotřebitel nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující spotřebitel se svou stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.

 5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující spotřebitel bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
 6. Prodávající je povinen dodržovat kodex chování, který je vyvěšený na stránkách e-shopu – viz níže.
 7. Tyto VOP vstupují v platnost dnem 27. 3. 2014.

 

KODEX CHOVÁNÍ

 

I.

Preambule

 1. Kodex chování obchodní společnosti BUREŠ ART s.r.o., IČ: 25988395, se sídlem Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika (dále jen „prodávající“) je základem pro její každodenní obchodní činnost. Vyjadřuje jím normy řádného chování a hodnot prodávajícího.
 2. Prodávající se ve všech oblastech svého podnikatelského jednání řídí platnými právními předpisy.
 3. Prodávající netoleruje žádnou formu korupce nebo jiné nekalé obchodní praktiky.

 

II.

Vztah k zaměstnancům

     Prodávající

 1. vybírá, umisťuje a platí všechny své zaměstnance na základě jejich kvalifikace pro pracovní činnost, kterou má zaměstnanec vykonávat. Prodávající tak činí bez jakékoliv diskriminace z hlediska rasy, náboženství, národního původu, etnického původu, barvy pleti, pohlaví, individuálně vnímaného pohlaví, věku, občanství, sexuální orientace, rodinného stavu, snížené pracovní schopnosti nebo jakékoli jiné charakteristiky chráněné zákonem.
 2. nezaměstnává děti.
 3. poskytuje zaučení, další odborné vzdělání a příležitosti k pracovnímu povýšení,
 4. respektuje osobní soukromí zaměstnanců,
 5. shromažďuje, zpracovává, používá a ukládá osobní informace zaměstnanců pouze v potřebném rozsahu a v souladu v souladu s právními předpisy ČR,
 6. poskytuje zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí v souladu s právními předpisy ČR, které se vztahují k bezpečnosti práce a zdraví.

 

III.

Vztah ke kupujícím

Prodávající

 1. nabízí široké spektrum zboží, aby vyhovovalo potřebám kupujících,
 2. u jednání s kupujícími uplatňuje korektnost, zdvořilost a vstřícnost,
 3. předává kupujícím objektivní informace o zboží,
 4. plní své závazky plynoucí z uzavřené kupní smlouvy s kupujícím,
 5. vyřizuje oprávněné reklamace včas k maximální spokojenosti kupujících,
 6. jedná s kupujícími eticky,
 7. neposkytuje kupujícím žádné nerovné úlevy v podobě lepších cen, propagačních slev, pomoci při marketingu a podobné formy zvýhodňování; se všemi kupujícími zachází prodávající stejně,
 8. ochotně a kvalifikovaně slouží kupujícímu,
 9. reaguje na připomínky kupujících.
 10. nezneužívá svého silnějšího postavení ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli.

 

IV.

Vztah k dodavatelům

Prodávající

 1. jedná s dodavateli zboží tak, aby si zajistil trvalé a spolehlivé zdroje dodávek zboží a udržel s nimi dlouhodobý vztah.
 2. se rozhoduje ohledně výběru všech potenciálních dodavatelů zboží spravedlivě. Rozhodnutí se zakládají na objektivních kritériích, jako je cena a kvalita a rovněž spolehlivost a integrita každého z těchto dodavatelů zboží. Poskytování nebo přijímání tajných provizí, úplatků a podobných plateb je zakázáno.
 3. respektuje obchodní tajemství a důvěrné informace dodavatelů zboží.

 

V.

Vztah k ochraně životního prostředí

      Prodávající

 1. postupuje při své podnikatelské činnosti obezřetně tak, aby neohrozil životní prostředí.
 2. dodržuje veškeré platné právní předpisy, které se týkající se ochrany životního prostředí a péče o ně.
 3. dbá o soustavné zlepšování ochrany životního prostředí.

 

(1)Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno
dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo
zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí
zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající
provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto
internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a
spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty
první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2)V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se
nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající
spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na
jiném trvalém nosiči dat.

 

 

 

Nabídka dekorací